Line up:
Andrey Karpov (Birthday Set), Energy Man, Alexey Zaharov.