Residents dj: neronov / den matis / s-feider
Residents mc: swarovski / mayskiy.